Thursday, November 11, 2010

Happy Birthday

Charlie turns 76 today.